RETRADEABLES

Mise Retradeables

Vyvinout cirkulární ekonomiku fluorovaných plynů se spolehlivými deklaracemi fluorovaných plynů pro složení, znovuzískání, recyklaci, regeneraci a opětovné použití.

Vytvořit v Evropě nový trh s recyklovanými fluorovanými plyny kde distributoři plynu budou nabízet transparentní a spolehlivé obchodování se znovuzískanými fluorovanými plyny v reálném čase

Mít promyšlenou a silnou metodologii, vytvářející právní legální rámec, zajišťující správné značení, zabezpečené platby a zaručující kvalitu a množství napříč Evropou.

Podporovat a vést společnosti v EU pro zpětné získávání, recyklaci, regeneraci a opětovné použití fluorovaných plynů. Poskytujeme návody a propojení společností, aby pochopily snadnost a dostupnost příležitostí k recyklaci a regeneraci. Nabízíme transparentnost odvětví ve vyhledávání, analýze, kvalitě a množství fluorovaných plynů a jejich klasifikaci pro opětovné použití.

Zvýšit povědomí a zapojení odvětví prostřednictvím kampaní školení pro 600 jednotlivců v několika vybraných zemích Ukážeme, jak proces znovuzískávání, recyklace a regenerace funguje, jak prospívá životnímu prostředí a zvyšuje celkovou konkurenceschopnost.

Pro zvýšení povědomí o rozvoji účinných opatření k řešení problémů změny klimatu. V našem odvětví podporujeme změny vedoucí k udržitelnosti, pomáháme s praktickými, měřitelnými aplikacemi.

Nabídka snadného a bezpečného řešení znovuzískání a opětovného použití fluorovaných plynů pro jejich vrácení na trh, prosazováním vysoce kvalitních a úsporných recyklovaných a regenerovaných fluorovaných plynů a zpřístupnění databáze informací pro vyhovění požadavkům předpisů.

Zamezení emisí CO2 předcházením emisí fluorovaných plynů z existujících zařízení kontrolami, řádnou údržbou a recyklací či regenerací plynů na konci životnosti zařízení.

Okolnosti Projektu

Fluorované plyny tvoří skupinu člověkem vytvořených plynů používaných v různých průmyslových aplikacích. Protože se poptávka zákazníků po chlazení a klimatizaci zvyšuje, zvyšují se dramaticky i emise našeho odvětví. Nová legislativa EU nás nutí dávat prioritu našim závazkům v oblasti ochrany životního prostředí a při tom plnit zvyšující se poptávku zákazníků a pracovat s menšími objemy fluorovaných plynů.

Zde v Retradeables vítáme změny v odvětví a věříme, že jsme vytvořili životaschopnou cirkulární ekonomiku fluorovaných plynů. Recyklace, regenerace a opětovné použití existujících fluorovaných plynů je základní první krok pro naše odvětví ve snižování emisí oxidů uhlíku a splnění našich cílů v ochraně klimatu. Naše tržní platforma posouvá opětovné použití plynů na čelo našeho odvětví.

Řešení Odvětví

Platforma Retradeables řeší problém celého odvětví při plnění požadavků EU na ochranu klimatu a při tom naplňuje zvýšenou poptávku zákazníků po našich produktech a službách. Navíc Retradeables umožňuje přesně kvantifikovat, kolik je fluorovaných plynů a jaké jsou kvality. Sbíráme data z odvětví a nutíme firmy recyklující a regenerující plyny, aby přesně plyny značili (kvalita a množství) pro správnou manipulaci s těmito plyny. Skutečně bude možné sledovat, kde přesně jsou nádoby s použitými fluorovanými plyny v řetězci svého životního cyklu.

Správně regenerovaný fluorovaný plyn si udržuje stejný výkon jako nový. Nečistoty jsou pečlivě odstraněny a plynu je vrácena původní kvalita pro opětovné použití stejným způsobem. Použitý fluorovaný plyn je aktivum odvětví, které snižuje náklady na odstranění plynu a odpad, snižuje požadavky na nové zdroje a prodlužuje životnost zařízení, zatímco se rozhoduje o investičních nákladech a infrastruktuře pro budoucí použití alternativ s nižší hodnotou GWP.

Nelegální Chladiva

Nelegální chladiva poškozují naše odvětví. Platforma Retradeables umožňuje firmám znovu uvést odčerpané fluorované plyny na trh se značením a sledováním podle předpisů upravujících použití fluorovaných plynů. To vymýtí z našeho trhu nelegální chladiva a podpoří snahy EFCTC (The European FluoroCarbons Technical Committee) v boji s tímto problémem.

Přidejte se k nám, ať se stane opakované použití vašich fluorovaných plynů realitou!

Na čele cesty za menšími dopady odvětví na životní prostředí. Pomáháme vám vytvořit udržitelné řešení coby středobod vašeho podnikání použitím existujících fluorovaných plynů.